فروش ساینا EX اتوماتیک در البرز مدل 1395

کارکرد : 22,000 کیلومتر قیمت : 26,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
25,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
9,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
39,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

ساینا، EX اتوماتیک، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
2,000 کیلومتر
قیمت
27,100,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com