فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1380

کارکرد : 275,000 کیلومتر قیمت : 7,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
247,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
16,000 کیلومتر
قیمت
23,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
6,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
8,300,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
163,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir