فروش کیا اسپورتیج در تهران مدل 2017

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 265,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
322,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
66,000 کیلومتر
قیمت
425,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2014

اصفهان - 8 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2018

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
255,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2013

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
133,000 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
480,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اسپورتیج، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
350,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir