فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
14,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1383

خوزستان - 2 سال پیش

کارکرد
268,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
326,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
112,000 کیلومتر
قیمت
20,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1382

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
184,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
37,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir