فروش سمند LX در تهران مدل 1388

کارکرد : 50,000 کیلومتر قیمت : 17,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
31,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX، 1395

هرمزگان - 8 ماه پیش

کارکرد
86,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
19,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir