فروش پراید صندوق دار در خراسان رضوی مدل 1384

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 9,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
82,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
149,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
135,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com