فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 186,157 کیلومتر قیمت : 9,750,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
500,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
206,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
178,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
13,950,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
9,100,000
منبع آگهی
otex.ir