فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 194,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
369,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
30,000 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
62,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
51,500 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir