فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1381

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 5,750,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
180 کیلومتر
قیمت
21,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
104,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
291 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
10,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir