فروش چری آریزو 5 در تهران مدل 1395

کارکرد : 54,000 کیلومتر قیمت : 65,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

چری، آریزو 5، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
100,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

چری، آریزو 5، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

چری، آریزو 5، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
24,000 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

چری، آریزو 5، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
71,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

چری، آریزو 5، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

چری، آریزو 5، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
191,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

چری، آریزو 5، 1397

کرمانشاه - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
170,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

چری، آریزو 5، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
176,000,000
منبع آگهی
otex.ir