فروش بسترن B30 در فارس مدل 1397

کارکرد : 7,600 کیلومتر قیمت : 62,900,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

البرز - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1345

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
8,800 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

بسترن، B30، 1396

فارس - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
62,500,000
منبع آگهی
otex.ir