فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 230,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
250,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
460,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
485,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
435,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
262,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir