فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 7,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
15,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1383

یزد - 2 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
70,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
199,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
22,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir