فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1382

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 7,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1379

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
660,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
187,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
244,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 1 ماه پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
2,830,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
11,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

خراسان رضوی - 1 سال پیش

کارکرد
12,345 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280 کیلومتر
قیمت
10,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir