فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
575,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
228,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
69,000 کیلومتر
قیمت
322,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
53,000 کیلومتر
قیمت
645,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
195,000,000
منبع آگهی
otex.ir