فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
453,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
610,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
306,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
8,000 کیلومتر
قیمت
565,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
315,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
34,900 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir