فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

قم - 1 سال پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
241,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
148,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
455,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
87,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

اصفهان - 7 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
335,000,000
منبع آگهی
otex.ir