فروش چانگان CS 35 (مونتاژ) در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 72,200,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1396

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
71,200,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
20,000 کیلومتر
قیمت
118,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1395

مازندران - 1 سال پیش

کارکرد
37,500 کیلومتر
قیمت
91,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
72,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1396

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
119,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 4 هفته پیش

کارکرد
8,400 کیلومتر
قیمت
166,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

چانگان، CS 35 (مونتاژ)، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir