فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 44,200,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
21,000 کیلومتر
قیمت
59,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

فارس - 2 سال پیش

کارکرد
9,600 کیلومتر
قیمت
46,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,400 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
31,600 کیلومتر
قیمت
39,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
49,800 کیلومتر
قیمت
40,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 3 سال پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
405,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
72,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
otex.ir