فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 24,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
45,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
48,000 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
119,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir