فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1391

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 25,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

زنجان - 2 سال پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
120,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
42,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
27,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
33,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir