فروش سمند LX EF7 در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 35,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1398

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
82,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
205,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
89,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
12,695 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1390

البرز - 8 ماه پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، LX EF7، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1394

البرز - 3 سال پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
27,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، LX EF7، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir