فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1395

کارکرد : 19,000 کیلومتر قیمت : 42,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
36,000 کیلومتر
قیمت
73,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
44,300,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

اردبیل - 11 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
48,100,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
46,400,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
42,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
90,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
37,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir