فروش پراید صندوق دار در قزوین مدل 1390

کارکرد : 267,000 کیلومتر قیمت : 14,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
291,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1375

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
5,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
273,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
150 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
336,000 کیلومتر
قیمت
8,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir