فروش پراید صندوق دار در قزوین مدل 1390

کارکرد : 267,000 کیلومتر قیمت : 14,300,000 منبع آگهی : Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
12,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
89,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
22,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
9,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
215,000 کیلومتر
قیمت
10,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir