فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1388

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 12,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

البرز - 3 ماه پیش

کارکرد
260,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
7,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
9,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
9,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
195,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
13,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir