فروش رنو ساندرو اتوماتیک در البرز مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 57,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
56,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
29,800 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
12,900 کیلومتر
قیمت
177,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
4,000 کیلومتر
قیمت
74,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
74,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
68,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

رنو، ساندرو اتوماتیک، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
otex.ir