فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2017

کارکرد : 500 کیلومتر قیمت : 245,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

کردستان - 2 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
167,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
17,600 کیلومتر
قیمت
245,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
194,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
22,000 کیلومتر
قیمت
235,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir