فروش دنا 1.7 لیتر در خوزستان مدل 1395

کارکرد : 7,500 کیلومتر قیمت : 41,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
58,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
حواله
قیمت
50,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
50,400,000
منبع آگهی
otex.ir