فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 6,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
3,200 کیلومتر
قیمت
285,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
13,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
510,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
340,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
15,000 کیلومتر
قیمت
520,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
47,000 کیلومتر
قیمت
445,000,000
منبع آگهی
otex.ir