فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2016

کارکرد : 6,000 کیلومتر قیمت : 205,000,000 منبع آگهی : otex.ir
تخت گاز

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
11,000 کیلومتر
قیمت
226,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
267,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2010

اصفهان - 9 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
165,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

کرمانشاه - 3 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
313,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
231,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
63,000 کیلومتر
قیمت
180,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2012

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
275,000,000
منبع آگهی
otex.ir