فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1397

کارکرد : حواله قیمت : 46,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
80,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
67,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,900,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,600 کیلومتر
قیمت
50,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
13,500 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
61,000 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir