فروش سمند سورن ELX در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 43,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
49,200 کیلومتر
قیمت
28,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سمند، سورن ELX، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
38,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1396

بوشهر - 2 سال پیش

کارکرد
12,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
270,000 کیلومتر
قیمت
24,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1397

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سمند، سورن ELX، 1391

اصفهان - 2 سال پیش

کارکرد
122,500 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir