فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,800 کیلومتر قیمت : 34,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
62,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
تخت گاز

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

قم - 1 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
28,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

خراسان رضوی - 7 ماه پیش

کارکرد
41,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
126,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir