فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1394

کارکرد : 45,800 کیلومتر قیمت : 34,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
34,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
51,000 کیلومتر
قیمت
46,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
75,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
43,000 کیلومتر
قیمت
34,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
100,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir