فروش دنا پلاس در تهران مدل 1396

کارکرد : 14,000 کیلومتر قیمت : 52,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
60,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1396

کرمانشاه - 1 سال پیش

کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
54,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
74,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
57,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، پلاس، 1397

همدان - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
53,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، پلاس، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir