فروش مزدا 3 جدید صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 47,000 کیلومتر قیمت : 131,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
123,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
127,000 کیلومتر
قیمت
86,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
161,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

مزدا، 3 جدید صندوق دار، 1396

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
6,000 کیلومتر
قیمت
129,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
220,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
5,000 کیلومتر
قیمت
138,000,000
منبع آگهی
otex.ir