فروش کیا سراتو 2000 (مونتاژ) در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 119,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب
کارکرد
3,000 کیلومتر
قیمت
93,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
199,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
8,700 کیلومتر
قیمت
100,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس
کارکرد
25,000 کیلومتر
قیمت
189,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
153,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس
کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب
کارکرد
حواله
قیمت
111,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، سراتو 2000 (مونتاژ)، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir