فروش دنا 1.7 لیتر در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 44,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1394

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
46,000 کیلومتر
قیمت
37,700,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
17,000 کیلومتر
قیمت
76,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
39,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
47,900,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
19,000 کیلومتر
قیمت
42,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

دنا، 1.7 لیتر، 1397

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir