فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 195,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
28,000 کیلومتر
قیمت
227,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2016

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
212,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2018

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
218,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

آذربایجان شرقی - 1 سال پیش

کارکرد
26,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
450,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
88,500 کیلومتر
قیمت
320,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
365,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
158,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir