فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1385

کارکرد : 300,000 کیلومتر قیمت : 7,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
248,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
320 کیلومتر
قیمت
10,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
213,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1379

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
400,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
10,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
8,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1389

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
135,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com