فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1387

کارکرد : 210,000 کیلومتر قیمت : 10,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1389

مازندران - 2 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
168,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
6,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
8,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
189,000 کیلومتر
قیمت
10,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
1 کیلومتر
قیمت
19,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

گیلان - 2 سال پیش

کارکرد
حواله
قیمت
10,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
129,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir