فروش نیسان تی ینا در تهران مدل 1390

کارکرد : 95,000 کیلومتر قیمت : 127,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

همدان - 12 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
80,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
230,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
278,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
114,000 کیلومتر
قیمت
238,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
110,000 کیلومتر
قیمت
157,000,000
منبع آگهی
otex.ir