فروش پراید صندوق دار در فارس مدل 1385

کارکرد : 250,000 کیلومتر قیمت : 9,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
9,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
230,000 کیلومتر
قیمت
7,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
10,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 9 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
288,000 کیلومتر
قیمت
7,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1377

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
138,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir