فروش جک جی 5 - 1.5 در اصفهان مدل 1395

کارکرد : 16,000 کیلومتر قیمت : 59,500,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
60,000 کیلومتر
قیمت
41,500,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1393

قم - 2 هفته پیش

کارکرد
70,000 کیلومتر
قیمت
34,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1395

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
51,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1394

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
34,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1392

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
90,000 کیلومتر
قیمت
38,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

جک، جی 5 - 1.5، 1394

همدان - 4 ماه پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
43,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

کرمانشاه - 6 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
54,800,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

جک، جی 5 - 1.5، 1396

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
55,000,000
منبع آگهی
otex.ir