فروش لیفان 1.8 620 در فارس مدل 1391

کارکرد : 82,500 کیلومتر قیمت : 28,500,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
106,000 کیلومتر
قیمت
58,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

مازندران - 8 ماه پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
65,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1394

هرمزگان - 1 سال پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

اصفهان - 1 سال پیش

کارکرد
50,000 کیلومتر
قیمت
31,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
64,000 کیلومتر
قیمت
31,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

خوزستان - 1 سال پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
76,000 کیلومتر
قیمت
29,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir