فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1395

کارکرد : 44,000 کیلومتر قیمت : 18,600,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1373

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
130,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
207,000 کیلومتر
قیمت
120,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

اصفهان - 4 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 روز پیش

کارکرد
250 کیلومتر
قیمت
14,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
115,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
9,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
234,000 کیلومتر
قیمت
8,700,000
منبع آگهی
Rekab.ir