فروش لیفان 1.8 620 در تهران مدل 1396

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : توافقی منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
82,000 کیلومتر
قیمت
31,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
48,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
4,200 کیلومتر
قیمت
69,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1392

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
83,000 کیلومتر
قیمت
32,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
33,500 کیلومتر
قیمت
36,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1391

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
78,000 کیلومتر
قیمت
28,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
52,000 کیلومتر
قیمت
35,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

لیفان، 1.8 620، 1393

لرستان - 1 سال پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir