فروش پراید صندوق دار در اصفهان مدل 1386

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 9,700,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
266 کیلومتر
قیمت
14,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
155,000 کیلومتر
قیمت
13,800,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
11,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
25,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
10,000 کیلومتر
قیمت
8,500,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

البرز - 1 سال پیش

کارکرد
275,000 کیلومتر
قیمت
11,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1387

قم - 12 ماه پیش

کارکرد
160,000 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
otex.ir