فروش سیتروئن زانتیا در البرز مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1387

اصفهان - 2 هفته پیش

کارکرد
137,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

اصفهان - 4 هفته پیش

کارکرد
204,000 کیلومتر
قیمت
280,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
109,000 کیلومتر
قیمت
47,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

آذربایجان شرقی - 4 هفته پیش

کارکرد
29,000 کیلومتر
قیمت
700,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
92,000 کیلومتر
قیمت
34,300,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
274,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

خراسان رضوی - 3 هفته پیش

کارکرد
111,111 کیلومتر
قیمت
15,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
37,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir