فروش سیتروئن زانتیا در البرز مدل 1385

کارکرد : 200,000 کیلومتر قیمت : 31,000,000 منبع آگهی : Rekab.ir
تخت گاز

سیتروئن، زانتیا، 1381

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
370,000 کیلومتر
قیمت
19,000,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 1 هفته پیش

کارکرد
203,000 کیلومتر
قیمت
23,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

قزوین - 3 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
29,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1385

مازندران - 1 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
300,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1383

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
150,000 کیلومتر
قیمت
23,800,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1388

تهران - 7 روز پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
59,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 3 هفته پیش

کارکرد
165,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
otex.ir
ایران پلاک

سیتروئن، زانتیا، 1384

مازندران - 5 ماه پیش

کارکرد
330,000 کیلومتر
قیمت
175,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com