فروش سیتروئن زانتیا در گلستان مدل 1384

کارکرد : 170,000 کیلومتر قیمت : 23,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

قم - 9 ماه پیش

کارکرد
170,000 کیلومتر
قیمت
37,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
43,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1389

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
140,000 کیلومتر
قیمت
49,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

سیتروئن، زانتیا، 1384

تهران - 8 ماه پیش

کارکرد
225,000 کیلومتر
قیمت
27,600,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1385

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
28,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1386

تهران - 6 ماه پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
39,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
34,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

سیتروئن، زانتیا، 1387

همدان - 9 ماه پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
41,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir