فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1391

کارکرد : 130,000 کیلومتر قیمت : 18,000,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
2,900 کیلومتر
قیمت
26,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
79,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 3 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
42,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1392

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
123,000 کیلومتر
قیمت
17,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
25,650,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
37,000 کیلومتر
قیمت
225,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1397

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir