فروش تیبا صندوق دار در تهران مدل 1397

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 25,600,000 منبع آگهی : otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
31,800 کیلومتر
قیمت
22,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
95,000 کیلومتر
قیمت
20,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1394

تهران - 2 ماه پیش

کارکرد
93,000 کیلومتر
قیمت
40,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1396

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
اقساطی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
75,000 کیلومتر
قیمت
21,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

تیبا، صندوق دار، 1393

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
74,000 کیلومتر
قیمت
19,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

تیبا، صندوق دار، 1395

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
12,000,000
منبع آگهی
otex.ir