فروش نیسان تی ینا در قم مدل 1391

کارکرد : 115,000 کیلومتر قیمت : 160,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2012

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
122,000 کیلومتر
قیمت
140,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

همدان - 12 ماه پیش

کارکرد
85,000 کیلومتر
قیمت
190,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 2014

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
35,000 کیلومتر
قیمت
151,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
147,000 کیلومتر
قیمت
242,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1390

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
139,770 کیلومتر
قیمت
145,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
118,000 کیلومتر
قیمت
184,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1391

تهران - 4 ماه پیش

کارکرد
81,000 کیلومتر
قیمت
310,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

نیسان، تی ینا، 1392

فارس - 1 سال پیش

کارکرد
54,000 کیلومتر
قیمت
270,000,000
منبع آگهی
otex.ir