فروش کیا اپتیما در تهران مدل 2018

کارکرد : 0 کیلومتر قیمت : 218,000,000 منبع آگهی : otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
44,000 کیلومتر
قیمت
457,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2015

تهران - 5 ماه پیش

کارکرد
55,000 کیلومتر
قیمت
370,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
0 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2013

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
97,000 کیلومتر
قیمت
160,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2014

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
99,000 کیلومتر
قیمت
330,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

کیا، اپتیما، 2010

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
65,000 کیلومتر
قیمت
125,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2016

اصفهان - 10 ماه پیش

کارکرد
40,000 کیلومتر
قیمت
265,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

کیا، اپتیما، 2017

تهران - 7 ماه پیش

کارکرد
32,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir