فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1384

کارکرد : 202 کیلومتر قیمت : 8,700,000 منبع آگهی : Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 10 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
9,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
13,000,000 کیلومتر
قیمت
13,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1382

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
6,500,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1389

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
49,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

قزوین - 12 ماه پیش

کارکرد
121,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
11,200,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
295,000 کیلومتر
قیمت
6,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir