فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 14,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
ایران پلاک

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
190,000 کیلومتر
قیمت
115,000,000
منبع آگهی
iranpelak.com
تخت گاز

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
300,000 کیلومتر
قیمت
6,300,000
منبع آگهی
Takhtegaz.com
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
98,000 کیلومتر
قیمت
13,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
151,993 کیلومتر
قیمت
12,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
340,000 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1380

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
180,000 کیلومتر
قیمت
7,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1386

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
240,000 کیلومتر
قیمت
11,400,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1388

تهران - 2 سال پیش

کارکرد
58,000 کیلومتر
قیمت
11,900,000
منبع آگهی
Rekab.ir