فروش پراید صندوق دار در تهران مدل 1389

کارکرد : 90,000 کیلومتر قیمت : 14,800,000 منبع آگهی : Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1384

اصفهان - 3 ماه پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
18,000,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

البرز - 2 سال پیش

کارکرد
11 کیلومتر
قیمت
11,000,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1387

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
130,000 کیلومتر
قیمت
توافقی
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1385

تهران - 11 ماه پیش

کارکرد
210,000 کیلومتر
قیمت
9,850,000
منبع آگهی
Rekab.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1383

تهران - 1 ماه پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
15,500,000
منبع آگهی
otex.ir
اُتکس

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
250,000 کیلومتر
قیمت
5,750,000
منبع آگهی
otex.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1390

تهران - 12 ماه پیش

کارکرد
200,000 کیلومتر
قیمت
11,600,000
منبع آگهی
Rekab.ir
رکاب

پراید، صندوق دار، 1381

تهران - 1 سال پیش

کارکرد
280,000 کیلومتر
قیمت
7,200,000
منبع آگهی
Rekab.ir